Flygbasjägarna bildades formellt 1983. Det var i samband med införandet av det så kallade Bas90-systemet i flygvapnet som ett antal personer ur Flygvapnet utvecklade konceptet. Flygbasjägarplutonerna kom då att ingå i det som kallades basbataljon 85.

Svenskt vägval
I det tidigare systemet (Bas60) var en basbataljon relativt tätt grupperad och försvarad av vaktplutoner som grävde ner sig i motståndsnästen vid viktiga objekt. Eftersom bland annat
flygammunitionsutvecklingen gått starkt framåt, innebar det gamla systemet stora risker och nytänkande krävdes. Medan många andra flygvapen valde att bygga kraftiga bunkrar och hangarer som skydd mot flyganfall, valde det svenska försvaret metoden skydd genom spridning.

Ett stort antal krigsbaser spridda över Sveriges stora, skogsklädda yta, där flygplan, personal, landningsbanor och andra viktiga objekt spreds ut i terrängen, utgjorde grunden för Bas90-systemet. En svaghet med systemet var att spridningen gjorde det svårare att bevaka alla installationer kring baserna. Konceptet innebar att det största hotet nu istället kom ifrån fientliga specialförband, som med precision skulle tvingas gå in för att sabotera och slå mot viktiga installationer.

Flygbasjägarna och Närskyddsplutonerna bildas
Ett nytt skydd mot fientliga jägarförband måste utvecklas. Efter att under slutet av 1970-talet och framåt ha gjorts försök att använda hundar för lokalisering av personer och materiel, tas ett nytt markförsvarskoncept fram. Eftersom man inte kan bevaka hela ytan över tiden, måste man arbeta på djupet kring baserna för att tidigt få indikationer på fientliga intrång. Dessa kunde sedan förföljas och mötas med kraftsamlingar på djupet.

En utveckling av konceptet kom kring millennieskiftet, då Flygvapnets krigsbaser minskade i antal och antalet reserv- och sidobaser istället ökade. Härmed ökade också behoven av att inhämta information om säkerhetshotande verksamhet i de stora bataljonsområdena och vid alternativa baser.

Flygbasjägarna idag
Idag har man lämnat Bas90 och arbetar med ett koncept som heter Flygbasbataljon /T, där T står för transportabel. Där är rörlighet prioriterad, men Flygbasjägarnas tidigare uppgifter är fortfarande fullt aktuella, om än i delvis nya tappningar. Nya uppgifter har tillkommit. Se mer under fliken Flygbasjägarna och på F17 hemsida.

 
Gruppen, eller patrullen, har sett relativt lika ut genom åren. hunden har alltid utgjort en central "befattning".


AK5 har varit förbandets huvudbeväpning under många år. Till och med innan uniformssystemet M/90 intåg.